Centrale integriteitsactoren

Audit Vlaanderen
Vlaamse Ombudsdienst
Agentschap Overheidspersoneel (Ago)
Preventieadviseurs psychosociaal welzijn
Dienst Diversiteitsbeleid

Audit Vlaanderen

Audit Vlaanderen wil een onafhankelijke, objectieve en bekwame partner zijn van het management bij de beheersing van de financiële, wettelijke en organisatorische risico's.

Audit Vlaanderen evalueert en formuleert aanbevelingen ter verbetering van de beheersing van de organisatie (het interne controlesysteem) op het vlak van:

 • effectiviteit   
 • efficiëntie
 • kwaliteit
 • integriteit

Audit Vlaanderen doet dat aan de hand van verschillende audits:

 • financiële audits
 • overeenstemmingsaudits
 • operationele audits
 • ad-hoc audits
 • forensische audits

Daarnaast biedt Audit Vlaanderen een aantal raadgevende diensten.

Bij een modern integriteitsbeleid is het belangrijk dat de stimulerende en controlerende benadering op elkaar zijn afgestemd, waardoor zowel integer handelen wordt gestimuleerd als integriteitsschendingen worden voorkomen en ontdekt. Audit Vlaanderen vervult zowel op het vlak van preventie, detectie als reactie een belangrijke rol in het integriteitsbeleid.

Meer informatie

Contact

Audit Vlaanderen

Boudewijngebouw

Verdieping 5, Toren C
Boudewijnlaan 30 - bus 24
1000 Brussel

Tel: 02 553 45 55
Fax: 02 553 45 45
E-mail: audit@vlaanderen.be

Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse Ombudsdienst heeft vijf kerntaken:

 • klachten onderzoeken over de werking van de bestuursinstanties van de Vlaamse overheid
 • doorverwijzen naar de bevoegde instantie als hij zelf de vraag of klacht niet kan behandelen
 • voorstellen en aanbevelingen formuleren om de werking van de Vlaamse overheidsdiensten te verbeteren
 • toezien op de naleving door de Vlaamse volksvertegenwoordigers van hun deontologische code
 • meldingen onderzoeken van personeelsleden van de Vlaamse overheidsdiensten over mogelijke onregelmatigheden in de werking van hun dienst (de "klokkenluidersregeling").

In die verschillende taken wordt de Vlaamse Ombudsdienst geconfronteerd met mogelijke integriteitsproblemen bij de Vlaamse overheid. Ook bij het onderzoek van klachten stoot de Vlaamse Ombudsdienst soms op mogelijke belangenconflicten of andere probleemsituaties op het vlak van integriteit. De meest evidente integriteitsproblemen komen uiteraard naar boven naar aanleiding van de klokkenluidersregeling. Door die regeling is de Vlaamse Ombudsman een bijkomend, extern kanaal geworden waar een ambtenaar terecht kan om een onregelmatigheid binnen zijn dienst te melden en te laten onderzoeken.

Contact

Vlaamse Ombudsdienst 

Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Tel: 02 552 48 48
E-mail: info@vlaamseombudsdienst.be
Website: www.vlaamseombudsdienst.be

Agentschap Overheidspersoneel (AgO)

Op het vlak van integriteit biedt AgO tweedelijnsondersteuning bij het in de praktijk brengen van het integriteitsbeleid in de Vlaamse overheid:

 • instrumentendoos integriteit: op de website AgO atelier vindt u verschillende integriteitswerkinstrumenten: http://www.bestuurszaken.be/agentschap-overheidspersoneel.
 • advies over het uitrollen van het integriteitsbeleid in entiteiten van de Vlaamse overheid.
 • dilemmatrainingen train-de-trainer om p&o-verantwoordelijken, contactpersonen integriteit, … op te leiden om onder meer zelf dilemmatrainingen in de eigen entiteit te geven. Inschrijven op vormingsweg.
 • begeleiding van pilootprojecten op het vlak van integriteit en workshops voor leidinggevenden.

In de toekomst wil AgO dit ondersteuningsaanbod verder uitbouwen in samenwerking met de p&o-verantwoordelijken van de Vlaamse overheid, bijvoorbeeld door het samenstellen van een pool van interne trainers dilemmatrainingen.

Contact

Agentschap Overheidspersoneel

Boudewijnlaan 30 bus 50 
1000 Brussel

Tel: 02 553 01 00
Fax: 02 553 54 77
E-mail: overheidspersoneel@vlaanderen.be

Gerda Serbruyns, P&O-adviseur. gerda.serbruyns@kb.vlaanderen.be  

Preventieadviseurs psychosociaal welzijn

Omdat arbeidsconflicten, pesterijen, geweld, discriminatie een inbreuk kunnen zijn op de  integriteit van werknemers en werkgevers, kunnen werknemers met klachten terecht bij de bevoegde preventieadviseurs psychosociaal welzijn.

In het psychosociaal welzijnsbeleid van de Vlaamse overheid staat duidelijk vermeld dat er geen plaats is voor  pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk.  De werkgever moet maatregelen nemen om psychosociale belasting als gevolg van inbreuken te voorkomen en te herstellen. De  vertrouwenspersonen en de preventieadviseurs psychosociaal welzijn werken hierbij zowel preventief als curatief nauw samen.

Overzicht van de activiteiten:

 • Bemiddeling bij arbeidsconflicten
 • Onderzoek van klachten (informeel en formeel) i.v.m. psychosociale belasting, geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Re-integratie bij langdurige zieken
 • Alcohol- en drugsproblematiek
 • Advies bij de opmaak van het preventieplan rond psychosociaal welzijn
 • Uitvoeren risicoanalyse: detecteren risico’s voor psychosociale belasting
 • Sensibilisering en vorming van lijnmanagement en personeel 

Contact

Gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming (GDPB)

Boudewijnlaan 30 bus 44
1000 Brussel
Afdeling Preventie en Bescherming (APB)

Sofie Nuyts, preventieadviseur psychosociaal welzijn
Tel: 02 553 49 54 | gsm: 0491 35 61 22
E-mail: sofie.nuyts@kb.vlaanderen.be

Annemie Lagrain, preventieadviseur psychosociaal welzijn
Tel: 02 553 49 54 | gsm: 0499 59 38 07
E-mail: annemie.lagrain@kb.vlaanderen.be

Undine Korthout, preventieadviseur   psychosociaal welzijn
Tel: 02 553 49 54 | gsm: 0479 64 85 78
E-mail: undine.korthout@kb.vlaanderen.be

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB)

Sommige entiteiten zijn niet aangesloten bij de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk maar hebben een eigen interne dienst.
U vindt hier een overzicht van deze entiteiten en de contactpersonen van de interne diensten voor preventie en bescherming.

Dienst Diversiteitsbeleid

De dienst Diversiteitsbeleid zet zich in voor een divers personeelsbestand bij de Vlaamse overheid en neemt initiatieven voor enkele kansengroepen zoals mensen met een handicap of chronische ziekte, mensen met een migratieachtergrond, mannen en vrouwen. Daarnaast voert de dienst ook acties met betrekking tot seksuele geaardheid op de werkvloer.

Als personeelsleden vanwege bepaalde persoonskenmerken ongelijk worden behandeld is dat niet integer. Bij klachten of meldingen daarover kan de dienst Emancipatiezaken:

Contact

Dienst Diversiteitsbeleid

Agentschap Overheidspersoneel
Vlaamse overheid
Boudewijnlaan 30 - bus 50 
1000 Brussel

Tel.: 02 553 49 65
Fax: 02 553 51 06
E-mail: diversiteitsbeleid@vlaanderen.be
Dienst Diversiteitsbeleid