Nieuws

Het is vandaag een erg uitdagende tijd met het kerntakenplan, de zesde staathervorming en de gevolgen van het regeerakkoord. Misschien kan je entiteit wel ondersteuning met als doel het vergroten van expertise en/of projectcapaciteit gebruiken. AgO biedt hiervoor een nieuw raamcontract consultancy inzake personeelsplanning (inclusief koppeling functiefamilies), procesanalyses, risico-analyses,... aan.

Wens je gebruik te maken van het raamcontract?

Workshop digitaalvriendelijke regelgeving op 26 januari 2015.
Een digitale sprong voorwaarts is een van de krachtlijnen van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Deze verregaande digitalisering van de Vlaamse overheid betekent ook op juridisch en regelgevend vlak een belangrijke uitdaging. Een nieuwe workshop wetgevingsleer zal specifiek op digitaalvriendelijke regelgeving focussen. Daarnaast worden de resultaten van drie studies over de juridische aspecten van digitalisering binnen de Vlaamse overheid toegelicht.

HB-plus voorziet innovatief, schaalbaar projectmanagement binnen de raamovereenkomsten Exploitatiegebonden ICT-diensten en
Ontwikkelingsprojecten – onderdeel van het ICT-Contract 2015.
Schaalbaar projectmanagement biedt u de mogelijkheid om het projectmanagement van uw ICT-projecten aan te passen op grond van de projectkenmerken.

De Vlaamse Regering besliste op 12 december 2014 om een aantal wijzigingen aan te brengen in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid. Het Vlaams Regeerakkoord bevat immers verschillende bepalingen die de organisatie van de Vlaamse overheid beïnvloeden, zoals het herdenken van het BBB-model en het afschaffen van beheers- en managementovereenkomsten.

De personeelsratio’s werden voor de jaren 2012 en 2013 voor de eerste keer in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de personeelsleden in 2013 een gemiddelde beschikbaarheidsratio van 88,2% hebben, een prestatiegraad van 76,6% en een aanwezigheidsratio van 67,5%.

De productfiches voor het duurzaam aankopen van producten en diensten m.b.t. groenbeheer kan u sinds kort raadplegen op de website duurzame overheidsopdrachten.
Overheden kopen heel wat producten en diensten m.b.t. groenbeheer aan. Deze aankopen, die dikwijls een aanzienlijke hap uit het budget vertegenwoordigen, kan u mits een beperkte inspanning verduurzamen. De fiches kunnen u daarbij de nodige houvast bieden.

De Vlaamse Regering heeft de nota over de opvolging van beleids- en beheersdocumenten in de regeerperiode 2014-2019 goedgekeurd. Hierin wordt bepaald dat de entiteiten van de Vlaamse overheid voortaan gebruik maken van een gemeenschappelijk monitoringssysteem voor het opvolgen van de beleidsdocumenten. Daarnaast worden de beheers- en managementovereenkomsten afgeschaft en vervangen door ondernemingsplannen met een meerjarige component.

Het HR-deelnetwerk van 21/11 stond volledig in het teken van rekrutering en selectie. In het eerste deel werd de omzendbrief inhoudelijk toegelicht en een stand van zaken gegeven over de terugtrekking van de Vlaamse overheid uit Jobpunt en de overheveling van de taken naar het Agentschap voor Overheidspersoneel. Vervolgens werd in verschillende werkgroepen elk deelaspect van het selectieproces belicht. Bekijk de presentaties.

Op dinsdag 16 december 2014 in de namiddag organiseren de SERV & de departementen DAR & LNE in het Ferrarisgebouw (Noordwijk, Brussel) een infosessie voor Vlaamse ambtenaren over hoe inzichten uit de gedragpsychologie en noties als keuze-optimalisatie kunnen worden toegepast om succesvol beleid te maken.

Naar aanleiding van de opmaak van de beleidsnota’s 2014-2019 werden ook de regelgevingsagenda’s opgemaakt. Er zijn vandaag 418 initiatieven opgenomen in de regelgevingsagenda.

Startpagina's